Λογιστική για Επιχειρήσεις - Δημήτριος Κωστόπουλος
15870
page-template-default,page,page-id-15870,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive
 

Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις- Ν.Π. Κερδοσκοπικά

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Ν.Π. ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ
Σε όλους είναι πλέον κατανοητό ότι η εποχή του εύκολου επιχειρηματικού κέρδους έχει παρέλθει. Οι επιχειρήσεις για να επιβιώσουν πρέπει να είναι καλά και έγκαιρα ενημερωμένες για το πολύπλοκο αλλά και ευμετάβλητο νομοθετικό πλαίσιο που ενδιαφέρει την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας (φορολογική – εργατική – ασφαλιστική νομοθεσία, εμπορικό δίκαιο, αναπτυξιακοί νόμοι). Παράλληλα επιβάλλεται να έχουν την κατάλληλη οργάνωση των οικονομικών τους υπηρεσιών που θα τους επιτρέψει να έχουν ανά πάσα στιγμή πλήρη και αναλυτική ενημέρωση των οικονομικών τους στοιχείων για τη λήψη των οποιονδήποτε αποφάσεων. Η συνεργασία με εξωτερικό Οικονομικό Σύμβουλο είναι απαραίτητη.
Το γραφείο μας με υπευθυνότητα, εντιμότητα, συνέπεια και εχεμύθεια αναλαμβάνει όλες τις λογιστικές, φορολογικές, εργατικές και ασφαλιστικές υποθέσεις αλλά ταυτόχρονα και την οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών της κάθε επιχείρησης εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα αναλυτικών οικονομικών πληροφοριών που κρίνονται απαραίτητες για λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.
Για την επίλυση εξειδικευμένων θεμάτων πέραν των προαναφερθέντων, το γραφείο μας συνεργάζεται με ανάλογους καταξιωμένους συνεργάτες (ορκωτούς ελεγκτές, δικηγόρους, στελέχη τραπεζών κλπ). Έχει επίσης τη δυνατότητα διεκπεραίωσης υποθέσεων και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη με τη βοήθεια των συνεργατών του.

• ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, καθιστά επιβεβλημένη τη μείωση του λειτουργικού κόστους κάθε οικονομικής μονάδας. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου αυτού, χωρίς να μειώνεται ούτε στο ελάχιστο η ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου. Διαθέτουμε πρόγραμμα με το οποίο μπορούμε να μειώσουμε δραστικά το λογιστικό κόστος. Μοναδική προϋπόθεση ο πελάτης ή ο χρήστης να είναι εξοικειωμένος με τον υπολογιστή.

Το γραφείο μας μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε πρόβλημα λογιστικό, φορολογικό, εργατικό και ασφαλιστικό που αντιμετωπίζει ο πελάτης, ο οποίος και θα επιλέξει τη μορφή συνεργασίας.

 

• ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Οι οργανωτικές ανάγκες των λογιστικών υπηρεσιών στις οικονομικές μονάδες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία είναι μεγαλύτερες. Οι πληροφορίες που χρειάζονται είναι περισσότερες και πιο αναλυτικές. Εκτός από τις πληροφορίες που δίνονται από τη γενική λογιστική, συχνά δημιουργούνται ανάγκες αναλυτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς επίσης και τήρησης αναλυτικής λογιστικής. Το ζητούμενο είναι πάντα το ίδιο: να δίνονται όλες οι οικονομικές πληροφορίες που οι υπεύθυνοι των οικονομικών μονάδων κρίνουν απαραίτητες. Οι παράγοντες αυτοί προσδιορίζουν την οργανωτική δομή τήρησης των βιβλίων (ενημέρωση των βιβλίων σε λογιστικό γραφείο ή ενημέρωσή τους στην έδρα της οικονομικής μονάδος με συνεργασία εξωτερικού οικονομικού συμβούλου).
Το γραφείο μας μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε μορφή συνεργασίας που θα επιλέξει ο πελάτης. Αναλαμβάνει την οργανωτική αναβάθμιση των λογιστικών υπηρεσιών με τη βοήθεια της τεχνολογίας, επιτυγχάνοντας τη μέγιστη αποτελεσματικότητα στο μικρότερο δυνατό κόστος.

 

• ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
Ριζικές αλλαγές έχουν επέλθει τα τελευταία χρόνια τόσο στην εργατική όσο και στην ασφαλιστική νομοθεσία. Με αυτές αφενός τροποποιήθηκαν αρκετές από τις υπάρχουσες υποχρεώσεις των εργοδοτών αφετέρου προστέθηκαν νέες (πχ πρόσληψη πριν την απασχόληση του εργαζομένου, πληρωμή αποδοχών μέσω τραπεζών, κλπ). Η συμμόρφωση αλλά και ο διαρκής έλεγχος συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής και της ασφαλιστικής νομοθεσίας είναι επιβεβλημένη.
Το γραφείο μας παρέχει υπηρεσίες τήρησης μηχανογραφικής μισθοδοσίας, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των επιχειρήσεων τόσο προς τις διάφορες υπηρεσίες όσο και για τις δικές της εσωτερικές χρήσιμες πληροφορίες. Ειδικότερα:
• Αποστέλλει στην έδρα της επιχείρησης (μέσω mail ή fax) τις μισθοδοτικές καταστάσεις, τα μηνιαία αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα, το λογιστικό άρθρο, ανάλυση της μισθοδοσίας κατά κέντρο κόστους και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο.
• Διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά τις υποχρεώσεις για μισθολογικά θέματα στο σύστημα ″ΕΡΓΑΝΗ″ και ″SEPENET″(προσλήψεις, καταγγελίες και οικειοθελείς αποχωρήσεις προσωπικού, θεώρηση πινάκων απασχόλησης προσωπικού, υποβολή ΑΠΔ, ασφαλιστική ενημερότητα και γενικά σύνταξη και υποβολή στην επιθεώρηση εργασίας και τα ασφαλιστικά ταμεία των σχετικών πληροφοριακών καταστάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία).
• Διεκπεραιώνει ηλεκτρονικά τις υποχρεώσεις για μισθολογικά θέματα στο σύστημα ″TAXISΝΕΤ″ (δήλωση φόρου αποζημιώσεων προσωπικού, προσωρινές δηλώσεις ΦΜΥ κλπ).
• Δημιουργεί και αποστέλλει αρχείο μισθοδοσίας ανά τράπεζα για τις πληρωμές του προσωπικού.
• Ενημερώνει και συμβάλλει στην υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για θέσεις εργασίας.

 

• Παροχή χώρου για επιχειρηματική έδρα

Η υπηρεσία αυτή παρέχει στο χρήστη ουσιαστικά διεύθυνση έδρας για την επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Παρέχονται υπηρεσίες γραμματείας και αντιπροσώπευσης. Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι η ευελιξία και εξοικονόμηση πόρων – τα πάγια έξοδα ελαχιστοποιούνται.
Η υπηρεσία αυτή αφορά τους επιχειρηματίες, που λόγω της φύσης του αντικειμένου εργασιών τους, δύνανται οι ίδιοι και το τυχόν προσωπικό τους να λειτουργούν απομακρυσμένα, χρησιμοποιώντας μόνο ένα υπολογιστή και σύνδεση στο διαδίκτυο, επεκτείνοντας έτσι γεωγραφικά τη δραστηριότητά τους.

 

• ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το επιβαρυμένο επιχειρηματικό περιβάλλον στη χώρα μας (από φορολογικούς, χρηματοπιστωτικούς και λοιπούς λόγους) οδηγούν πολλούς Έλληνες επιχειρηματίες στη σκέψη μεταφοράς της έδρας των επιχειρήσεών τους σε άλλη χώρα, κατά προτίμηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Βουλγαρία, Κύπρο, κλπ.) ή να αναπτύξουν νέα επιχειρηματική δραστηριότητα σ’ αυτές τις χώρες. Η οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να παρθεί έπειτα από λεπτομερή εξέταση όλων των παραμέτρων που μπορούν να συμβάλλουν θετικά ή αρνητικά στο αποτέλεσμα μιας τέτοιας ενέργειας.
Στο γραφείο μας θα βρείτε τον κατάλληλο σύμβουλο που θα σας οδηγήσει να λάβετε την πιο συμφέρουσα απόφαση και με τη βοήθεια των συνεργατών του στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σας εξασφαλίζει την απαραίτητη βοήθεια για την ομαλή ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας.